I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy Regulamin sklepu internetowego Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach (dalej: Regulamin) określa zasady dokonywania zakupów w ramach i funkcjonowania serwisu, działającego pod adresem: sklep.gwsh.pl prowadzonego przez: GÓRNOŚLĄSKĄ WYŻSZĄ SZKOŁĄ HANDLOWĄ im. Wojciecha Korfantego z siedzibą w Katowicach, ul. Harcerzy Września 1939 r. nr 3, 40-659 Katowice, NIP 954-00-07-281, REGON:272199522, wpisaną do Ewidencji Uczelni Niepublicznych i Związku Uczelni Niepublicznych pod nr 36, prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

II. DEFINICJE

1. Czas realizacji zamówienia – czas, w którym zamówienie Klienta jest skompletowane oraz przekazane do wysyłki.
2. Dni robocze – okres od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót, niedziel oraz wszystkich dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
4. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
5. Hasło – ciąg znaków, będących cyframi lub literami, wybranych przez Klienta w celu potwierdzenia swojej tożsamości.
6. Klient – jest: (1) osobą fizyczną posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat lub (2) osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.
7. Konto – konto Klienta w Sklepie, na którym są gromadzone dane, które Klient podaje w celu rejestracji, zawarcia umowy sprzedaży i dla celów dochodzenia ewentualnych roszczeń, a także informacje o złożonych Zamówieniach w Sklepie.
8. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów. Koszyk zawiera również szczegóły dostawy, tj.: dane osobowe, dane do faktury, adres zamówienia, sposób płatności.
9. Login – identyfikator Klienta w Serwisie.
10. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
11. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
12. Serwis – serwis internetowy GWSH, działający pod adresem: sklep.gwsh.pl
13. Sklep – platforma umożliwiającą Klientowi składanie zamówień na Produkt, działająca w ramach Serwisu;
14. Sprzedawca – Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego z siedzibą w Katowicach, ul. Harcerzy Września 1939 r. nr 3, 40-659 Katowice, NIP 954-00-07-281, REGON:272199522, wpisaną do Ewidencji Uczelni Niepublicznych i Związku Uczelni Niepublicznych pod nr 36, prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
16. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
17. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

III. KORZYSTANIE Z PORTALU – REJESTRACJA

1. Do korzystania z Serwisu, niezbędne jest:
a) urządzenie końcowe (komputer, tablet, telefon) z dostępem do sieci Internet;
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
c) włączona obsługa plików cookies;
d) zainstalowana wtyczka Adobe Flash Player.
2. Utworzenie i korzystanie z Konta jest bezpłatne. By dokonać zakupu wymagane jest wcześniejsze założenie Konta przez Klienta. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
3. Klient dokonuje rejestracji, poprzez wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego w na stronie Sklepu, podając: imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania oraz, jeśli jest inny – adres do wysyłki Zamówienia.
4. Po dokonaniu prawidłowej rejestracji Klient uzyskuje dostęp do Konta, umożliwiający mu złożenie zamówienia oraz zmianę danych podanych przy rejestracji.
5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia Konta jest zawierana z chwilą otrzymania przez Klienta dostępu do utworzonego dla niego konta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
6. W przypadku zmian danych umieszczonych w koncie, Klient jest zobowiązany do ich zaktualizowania. Klient odpowiada za podanie danych niepełnych, nieaktualnych lub nieprawdziwych.
7. Klient zobowiązany jest przechowywać hasło oraz danej Konta w taki sposób, by był niedostępny dla osoby trzeciej. Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Sprzedawcę, jeśli dane do Konta zostały ujawnione osobom trzecim.
8. Zabronione jest wykorzystywanie oznaczeń GWS, bez zgody Sprzedającego.
9. Konto prowadzone jest na rzecz Klienta przez czas nieokreślony. Klient może w każdym czasie żądać zaprzestania prowadzenia dla niego konta poprzez oświadczenie złożone Sprzedającemu.
10. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
11. Składający zamówienie w Sklepie oświadcza, że jest pełnoletni i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
12. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
13. Na końcową kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia.

IV. ZAKUPY I PŁATNOŚCI

1. Dokonanie zakupu w Sklepie jest możliwe przez 24 godziny na dobę we wszystkie dni w roku. Realizacja zamówienia odbywa się jedynie w dni robocze.
2. Wysokość cen podana w Sklepie jest wiążąca i nie podlega negocjacji.
3. Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 §1 Kodeksu cywilnego oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych.
4. Dokonanie przez Klienta wyboru Produktów oraz potwierdzenie woli ich zakupu stanowi natomiast ofertę do zawarcia umowy kupna wskazanych Produktów.
5. Klient dokonuje wyboru Produktów poprzez dodanie wybranych Produktów do koszyka. Umieszczenie Produktów w koszyku nie wiąże się z ich rezerwacją.
6. W przypadku wyczerpania ilości dostępnych Produktów przed zatwierdzeniem Zamówienia przez Klienta, Sprzedający zastrzega, że Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.
7. Po dokonaniu wyboru Produktów, a przed dokonaniem wyboru formy płatności, Klient zobowiązany jest do wskazania pełnego i prawidłowego adresu do wysyłki oraz aktualnego numeru telefonu.
8. Płatności dokonywane są przez Klienta:
a) płatność kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu payu.pl;
b) płatność przelewem za pośrednictwem serwisu payu.pl;
c) płatność za pośrednictwem serwisu PayPal.
9. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem kart płatniczych lub przelewów bankowych Klient, zostaje przekierowany do strony internetowej umożliwiającej dokonanie elektronicznej płatności np. strony logowania banku Klienta.
10. Warunkiem przyjęcia Zamówienia do realizacji jest dokonanie płatności. Gdy płatność za Produkt nie zostanie dokonana w terminie 7 dni od dnia Zamówienia, Zamówienie złożone przez Klienta jest anulowane, a brak wpłaty rozumie się jako odstąpienie Klienta od umowy sprzedaży.
11. Cena Produktu podana w opisie Produktu obejmuje podatki oraz wszystkie opłaty wymagane przez przepisy obowiązującego prawa. Cena kosztów transportu i dostawy Produktów, jest wskazywana odrębnie.
12. Dokonanie nabycia Produktu dokumentowane jest wystawieniem paragonu bądź faktury VAT, jeśli Klient zażądał jej przed dokonaniem płatności za Zamówienie.
13. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną, na wskazany podczas rejestracji adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, czy faktury VAT korygującej.
14. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta otrzymuje od Sprzedającego na podany przez niego adres mailowy potwierdzenie złożenia Zamówienia. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Klientem.
15. Jeśli Sprzedający nie może spełnić świadczenia w całości lub w części z uwagi na to, że Produkt nie jest dostępny, bądź z uwagi na nieprzewidziane okoliczności nie został dostarczony do Sprzedającego bądź uległ uszkodzeniu lub utracie, wówczas Sprzedający niezwłocznie zawiadomi Klienta oraz zwróci mu otrzymaną cenę albo spełni świadczenie zastępcze o takiej samej wartości jak uiszczona cena – według wyboru i za zgodą Klienta.

V. DOSTAWA

1. Miejscem spełnienia świadczenia z umowy sprzedaży przez Sprzedającego jest miejsce, w którym Produkt zostanie odebrany.
2. Sprzedający informuje Klientów o kosztach dostawy w podsumowaniu Zamówienia, przed jego złożeniem przez Klienta.
3. Czas wysyłki zamówionych Produktów wskazany jest w podsumowaniu Zamówienia.
4. Jeżeli Klient nabył wiele Produktów w ramach jednego Zamówienia, a Produkty te mają inny czas wysyłki, zostaną one dostarczone łącznie po skompletowaniu całości, to jest w najdłuższym z podanych czasów wysyłki poszczególnych Produktów.
5. Na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wynosi 14 dni roboczych, z wyłączeniem Produktów grawerowanych lub w inny sposób indywidualizowanych na życzenie Klienta, w odniesieniu do których termin realizacji zamówienia wynosi 30 dni roboczych.
6. Termin na dostawę Towaru biegnie od dnia wysłania do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
7. Wysyłka Produktów odbywa się wyłącznie pod adresy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
8. Sprzedający informuje Klienta o szczegółach dostawy, a w szczególności o tym, który z przewoźników dostarczy przesyłkę wraz z linkiem do śledzenia etapów jej dostawy drogą poczty elektronicznej.
9. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot bez wad.
10. Klient zobowiązany jest dokonać sprawdzenia stanu Produktu niezwłocznie po dostarczeniu przesyłki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń mogących powstać w transporcie Klient powinien sporządzić odpowiedni protokół szkody oraz niezwłocznie zawiadomić Sprzedającego.
11. Sprzedający nie odpowiada za niedostarczenie Produktu z przyczyn leżących po stronie Klienta – np. w związku ze wskazaniem nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy uniemożliwiającego dostarczenie przesyłki.

VI. REKLAMACJA

1. Klientowi, będącemu konsumentem przysługują uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
2. Reklamację można złożyć w drodze elektronicznej lub pisemnie na adres Sprzedającego, tj.:
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach,
ul. Harcerzy Września 1939 r. nr 3,
40-659 Katowice
z dopiskiem „reklamacja”.
3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dane kontaktowe, opisanie transakcji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację. Klient powinien wskazać żądanie związane z reklamacją.
4. Wraz ze złożeniem reklamacji należy wysłać Produkt, podlegający reklamacji oraz potwierdzenie dokonania jego zakupu lub przedstawić powyższe w formie zdjęcia.
5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedający zwraca się do Klienta o ich uzupełnienie.
6. Sprzedający rozpozna reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
7. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą mailową lub telefoniczną.
8. W przypadku uzasadniającym zwrot ceny, należność za zakupiony przez Klienta Produkt zostanie zwrócona w terminie 14 dni, z zastrzeżeniem, że zwrot nastąpi dopiero po odesłaniu Przedmiotu wraz z potwierdzeniem dokonania jego zakupu Sprzedającemu. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
9. Zwrot zapłaconej przez Klienta ceny następuje na konto, z którego płatność została dokonana. W razie, gdyby rachunek uległ zmianie Klient jest zobowiązany do poinformowania o tym Sprzedającego z wyprzedzeniem.
10. Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych, bezpłatnych, sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym:
a) może skierować sprawę do sądu polubownego, działającego przy inspekcji handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie zaistniałego sporu;
b) może zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia zaistniałego sporu;
c) może skorzystać z bezpłatnej pomocy w sprawie pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów oraz organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
d) może skorzystać z europejskiej platformy ODR (Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
11. Klient, który nie jest konsumentem i nabywający Produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą ma prawo złożyć reklamację zgodnie z przepisami prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do uprawnienia Klienta do żądania usunięcia wady bądź wymiany. Sprzedający wedle swego wyboru niezwłocznie wadę usunie albo wymieni produkt wadliwy na wolny od wad. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady produktu w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami jest wyłączona.

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni, od dnia otrzymania Produktu odstąpić od umowy bez podawania przyczyny.
2. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie Sprzedającemu oświadczenia, drogą pisemną lub e-mailem na adres: sklep@gwsh.pl
3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa uważana jest za niezawartą.
4. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy. Koszt odesłania Produktu ponosi Klient.
5. W przypadku, gdy w ramach jednego Zamówienia, Klient zakupił więcej niż jeden Produkt, odstąpienie dotyczyć może wszystkich lub tylko wybranych przez Klienta Produktów, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Produkt sprzedawany jest jako komplet, zestaw lub pakiet odstąpienie możliwe jest w stosunku do tego kompletu, zestawu lub pakietu.
6. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, zwrot zapłaconej przez Klienta ceny następuje na konto, z którego płatność została dokonana. W razie, gdyby rachunek uległ zmianie Klient jest zobowiązany do poinformowania o tym Sprzedającego z wyprzedzeniem.
7. W przypadku przekroczenia terminów odstąpienia od umowy określonych w niniejszym artykule Sprzedający odeśle Klientowi zwrócony Produkt na jego koszt.
8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator danych osobowych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa z siedzibą w Katowicach (skrót: GWSH), ul. Harcerzy Września 19 nr 3, wpisana do Ewidencji Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych, prowadzoną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 36, NIP: 953-00-07-281; REGON: 272199522.
2. Inspektor Ochrony Osobowych:
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych:
a) pod adresem e-mail: iod@gwsh.pl
b) listownie na adres Uczelni: ul. Harcerzy Września nr 3, 40-659 Katowice z dopiskiem „IOD”.
3. Cle przetwarzana i podstawa prawna:
a) Państwa dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług elektronicznych, zawierania
i realizacji umów sprzedaży a także rozpatrywania reklamacji, oraz archiwizacji
b) Powierzone do przetwarzania dane obejmują zakres wskazany w trakcie Rejestracji oraz dane potrzebne do dokonania umowy sprzedaży, w tym dane bankowe (konto).
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu oraz art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, tj.:
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
c) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu prawidłowego realizowania zawartej umowy.
d) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
a) wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
b) osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;
c) podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (np.: firma kurierska).
5. Okres:
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu określonego przepisami prawa, tj. przez okres trwania umowy oraz do czasu istnienia ewentualnego roszczenia.
6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody (jeśli taka była udzielona) w dowolnym momencie.
b) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany prawa, zmiany sposobu płatności i dostawy, pojawienie się nowych technologii, orzeczeń sądowych lub decyzji organów administracji publicznej lub samorządowej. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedający poinformuje z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem na adres e-mail Klienta.
2. Oświadczenie o braku zgody na obowiązywanie w stosunku do Klienta nowej treści Regulaminu w terminie 14 dni wysłane na adres e-mail: sklep@gwsh.pl, jest jednoznaczne z wypowiedzeniem Umowy świadczenia usług elektronicznych i zamknięciem Konta.
3. Zamówienia złożone przez Klienta przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane zgodnie z dotychczasowym brzmieniem.
4. Prawem właściwym jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o prawach konsumenta.
5. Wszelkie spory wynikające z korzystania z Serwisu lub Umowy podlegają wyłącznie właściwości sądów polskich i będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach.

Koszyk

0

Brak produktów w koszyku.